Follow you dream – or just do it!Följ Din dröm – eller gör det bara!

Follow your dream, or just do it, a matter of discipline.

image

I want here and now to encourage everyone to grab their dream and make it a goal. I’ll just give an example of this as I just made that.

I have always dreamt of writing a book and also be able to reach out to more with my words and my stories. Not just a book for learning purposes, but also a book in the form of a short story or novel. Fantasies about how it would go, and how I sat by the typewriter in accordance with the role of the writer was obviously there. So I decided to make an attempt.

But amazingly enough, every attempt to do so ended in that I didn’t pursue more than a few chapters before I had another goal in mind. I lost focus, concentration and perseverance. I gave up the idea of ever writing a book. To sit and struggle, writing and continue finally became too much for me. I started counting words and pages instead of thinking about the story and the tale. The ideas were circulating, and I got another goal in mind. My mind drifted and the excuses started coming one after another, “There are so many books in sales, how can my book make the difference?” “Why do I think I can write a short story when all the other writers have made it so good?” So the work I started with ended up in a drawer far down, far away. I decided never to try. I gave up.

But since I started this blog on my website and through this page, put in some of my own thoughts into shorter chapters or posts, I have week after week wrote down what I thought was important to share. I have done this without the slightest idea of making a book, just write down my thoughts, ideas and reflections about life in general and development in particular. Uploaded them on the blog and then not thought more about it.

After doing this for a year so I went through what I had written and realized then and there that I had enough material for a book in sales and another book of goals and motivation. Imagine my surprise when I put them together into a more educational collection and got together to do just that, two books. Not just one book but two. Just because I have taken it calmly, and written not one book at a time without a little story at a time, at my own pace. I am extremely proud of what I accomplished. I have through my discipline born of a thought and plan to regularly post, followed the smaller goals that eventually become a bigger goal. Small goals along the way will keep you going for the big goal at the end of the road.

It is a matter of discipline and to just do it, it is not more difficult than that. A page a day is 365 pages in a year, or in my case a page in the week gets to 52 pages in one year. For me it is a fantastic result and I can now continue with my other plans in the writing world. With that said, I know there will be a book in the form of short stories, sometime. It is not ready yet, still under construction.

My purpose was and is to just follow my thought to through discipline write some short stories each week, here and there, with what I thought I wanted and still want to share with you. This has now led to that I have produced these two books. So really it is no more than an invitation and an encouragement from me to you, not to think too much, but make sure to start first and take one day at a time, one page at a time. The most important thing is to start. If I can, you can, I promise.

Just do it. Show discipline. Take it easy and do not rush. Suddenly it happens.

Don’t let a permanent decision to give up based on a temporary thought born of something else, kind of frustration, stop you from achieving your goal, whether it is writing or something else.

Last but not least, I have read my books and know that they are good books. I can see this by comparing other books in the same area. I recommend that if you are interested in at grow as a person either in your job or in your personal life, BUY them! They will make a change for you in your life, both professionally and personally. Guaranteed! Welcome to order on info@beemte.comFölj Din dröm eller gör det bara, en fråga om Disciplin.

image

Jag vill här och nu uppmuntra alla att ta tag i sin dröm och göra den till ett mål. Jag ska bara ge ett exempel på detta då jag just gjort det.

Jag har alltid drömt om att skriva en bok och med det också kanske få möjlighet att nå ut till fler med mina ord och mina berättelser. Inte bara en bok från mitt arbete i lärande syfte, men även en bok i form av en novell eller roman. Fantasierna om hur det skulle gå och hur jag satte mig vid skrivmaskinen i enlighet med rollen av författare fanns naturligtvis där. Så jag bestämde mig för att göra ett försök.

Men otroligt nog har varje försök till detta slutat i att jag inte kommit längre än till några kapitel innan jag fått annat mål för ögonen. Jag tappade fokus, koncentration och uthållighet. Jag gav upp tanken på att någonsin skriva en bok. Att sitta och mala och skriva och fortsätta blev till slut för mycket för mig. Jag började räkna ord och sidor istället för att tänka på historien och berättelsen. Tankarna cirkulerade och jag fick annat mål för ögonen. Ursäkterna började komma en efter en, ”Det finns så många böcker i försäljning, vad kan min göra för skillnad?” ”Varför tror jag att jag kan skriva en novell när alla de andra författarna har gjort det så bra?” Så det påbörjade arbetet hamnat i någon låda långt ner, långt bort. Jag beslöt mig för att aldrig mer försöka. Jag gav upp.

Men sen jag startade denna blogg på min hemsida och genom denna sida satt in lite av mina egna tankar i kortare kapitel eller inlägg, har jag vecka efter vecka skrivit ned vad som jag tyckt varit viktigt att dela med mig. Jag har gjort detta utan någon som helst tanke på att göra en bok, bara skriva ner mina tankar, idéer och funderingar om livet i allmänhet och utveckling i synnerhet. Laddat upp dem på bloggen och sen inte tänkt mer på det.

Efter att ha gjort detta i ett år gick jag så igenom vad jag skrivit och insåg där och då att jag hade tillräckligt material till en bok i försäljning och en annan bok i mål och motivation. Döm om min förvåning då jag satte ihop dem till en mer pedagogisk samling och fick ihop till just detta, två böcker. Inte en bok utan två. Bara för att jag tagit det lugnt och skrivit inte en bok i sträck utan en liten berättelse i taget, i min egen takt. Jag är mäkta stolt över vad jag åstadkommit. Jag har genom min disciplin född genom en tanke och plan regelbundet skrivit och följt mindre mål som till slut blivit till ett stort mål. Små mål på vägen gör att Du kommer till det stora målet i slutet av den vägen.

Det är en fråga om disciplin och att bara göra det, svårare än så är det inte. En sida om dagen blir 365 sidor på ett år, eller i mitt fall en sida i veckan blir till 52 sidor på ett år. För mig är det ett fantastiskt resultat och jag kan nu fortsätta med mina andra planer i skrivandets värld. Med det sagt vet jag att det kommer en bok i novellform, någon gång. Den är inte klar ännu, fortfarande under arbete.

Mitt syfte var och är att bara följa min tanke om att disciplinerat skriva lite varje vecka, lite här och där, med vad jag ansåg jag ville och fortfarande vill dela med mig av. Detta har nu lett till att jag fått fram dessa två böcker. Så egentligen är det inte mer än en uppmaning och en uppmuntran från min sida att inte tänka för mycket utan se till att börja först och ta en dag i taget, en sida i taget. Det viktigaste är att börja. Kan jag kan Du, det lovar jag.

Gör det bara. Visa disciplin. Ta det lugnt och stressa inte. Plötsligt händer det.

Låt sedan inte ett permanent beslut om att ge upp baseras på en temporär tanke född av något annat, typ frustration, stoppa Dig att nå Ditt mål oavsett om det gäller att skriva eller något annat.

Sist men inte minst, jag har läst mina böcker och vet att de är bra böcker. Jag kan se detta genom att jämföra andra böcker i samma område. Jag rekommenderar att om Du är intresserad av at växa som person antingen i Ditt jobb eller i Ditt personliga liv, KÖP dem! De kommer att göra en förändring för Dig i Ditt liv, både professionellt som personligt. Garanterat! Välkommen med Din order på: info@beemte.com


Speak Your Mind

Din e-postadress kommer inte publiceras.

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>