Leadership ladderLedarskapstrappanNgazi za uongozi


micael-tanzborn-beemte-21

Leadership Ladder
As a new or existing manager/leader, self-appointed or promoted, you have taken a step into a different type of challenge. You have chosen to move forward in your development, (personal or professional) to advance, go forward and be successful, successful in moving forward. This new development will definitely require you to apply other qualities that you may have never been demanded from you. I will explain this.

Say that you have been a fantastic sales rep and your results have proven that, you get a promotion to become manager. Your qualities and performance as a rep have made you a manager, but these qualities do not automatically make you a good leader or manager. As a manager/leader other characteristics is needed to become a good manager. As a manager, you will go far if you rely on your sales skills, on the contrary, you will probably fail as a manager. It is therefore important that you have the following in mind when especially after a promotion, or if you already are a manager. I strongly recommend that you start taking the leadership ladder very seriously.

 1. People will follow you because they have to. You have been promoted, and your employees have the choice to quit their jobs or continue. If they have chosen to continue they have to follow you because they must. Here you place the “tone”, not by a charismatic speech or make bombastic promises, how you are and what you are supposed to bring, but by putting your character through your work. You should find out what expectations the company has from you, what the job requires of you. Build your plan and be watchful of what you say or Do your job properly, and start by building relationships on a sound and healthy way. It all begins with you starting off with the planning (P), preparation (P), structure (S) and the rules and reports (R). With these, the foundation of good leadership is being built.
 2. People follow you because they want to. If you are good at your position (skills and leadership), your employees begin to follow you. You are doing a sufficiently good job and they want to follow you, they see what you do and want to be part of it. When you stand by your word and inspire confidence, your employees look up to you in turn building relationship based on honesty and sincerity. When you set aside time for them and give them encouragement by facilitating their work whilst getting involved with tasks, they see that you stand for what you are doing not only what you say. You listen and show appreciation; you build relationships based on honour and respect. You are a person to trust and feel secure with. Your boss will see all of these, most importantly it will reflect in your reports and commend you to carry on. Once you get your boss’s support, you intern give it back to him or her and create a better work environment for everyone. You build the foundation for your successful leadership.
 3. People follow you because they see what you are doing for the company. Your effort is seen by your employees and, depending on how hard you work, how much time you spend, your commitment to the company and to them, they will want to be part of this, a part of success. Here, your work capacity and your fulfilment of the work presented is visible; how you set the goals and how to achieve them, what strategy do you have and how you will implement it. Previously, you could “force” your employees to do what it takes, here, they see what you’re capable of and see your skills. You set personal and corporate goals, sometimes given to you from your boss. You work hard and are always focused, you see your employees as the company’s greatest asset. You are also clear and specific in what you do which again builds, relationships, trust and respect.
 4. People follow you because they see what you do for them. The more dedicated you are to your employees, the more you are there for them, the clearer it becomes to them that you add something to and for them. You are there for them. You show a genuine interest in your employees in particular and for people in general. This can sometimes take some time, I have been witness to that. You cannot just be social and ignore the results to be achieved otherwise you will be back to step 2. You enhance other people; you show passion and commitment, and showing a sense of security that cannot be underlined by some form of fear. You show that “impossible” goal just a thought and your people trust you. Being confident as a leader takes time and requires that you have a good and clear self-image. If you do not have good image, those around you will see this causing a manipulated and unhealthy atmosphere, superior and authoritarian style. To avoid this, one requires knowledge, training and implementation. Again, you have to submit your PFSR in order to succeed.
 5. The symbolic leadership. To reach the fifth step, I would say is nothing to have as a goal. It is something that comes with age and dedication to people and life. I believe that neither Mother Teresa, Nelson Mandela nor Gandhi Mahtma aimed to be the leader of this status.

My advice is that you work on first 4 and then, with time and commitment to the people as well as the world, take on step 5. If you now want to get there of course.

Which managers/leaders have inspired you? What have they done? How were they? What were they doing well? How can you learn from them and their leadership and take it into your leadership?
Feel free to comment below or simply send me an email.

Talk to you later.

IMG_2719[1]IMG_2718[1]micael-tanzborn-beemte-21

Ledarskapstrappan

Som ny eller befintlig chef / ledare, självutnämnd eller befordrad så har Du tagit ett steg till en annan typ av utmaning. Du har valt att gå vidare i Din utveckling, att avancera, att gå framåt och att bli framgångsrik. Rik på att gå framåt. Oavsett hur så gäller vissa andra kvaliteter än vad Du tidigare haft, vilket jag vill förklara.

Säg att Du varit en fantastisk säljare och Dina resultat har gjort att Du fått en befordran till att bli chef. Dina kvaliteter och resultat som säljare har gjort Dig till chef, men dessa kvaliteter gör Dig inte per automatik till en bra chef /  ledare. Som chef och ledare gäller att Du utvecklar andra egenskaper för att bli en bra chef. Som chef kommer Du inte långt om Du förlitar Dig på Dina säljkunskaper, tvärtom kan Du komma till korta som chef. Därför är det viktigt att Du har nedanstående i tanken när Du nu har blivit befordrad, eller om chef är den tjänst Du nu ska börja. Helt enkelt att Du tar ledarskapstrappan på största allvar.

 1. Folk kommer att följa Dig för att de måste. Du har blivit befordrad, och Dina medarbetare har valet att sluta sitt arbete eller fortsätta. Har de valt att fortsätta är de tvungna att inställa sig och följer Dig för att de måste. Här sätter Du ”tonen”, inte genom ett brandtal, påståenden och svulstiga utfästelser, om hur Du är och vad Du tänkt tillföra utan genom att sätta Din prägel genom Ditt arbete. Du bör ta reda på vilka förväntningar företaget har på Dig, vad tjänsten kräver av Dig. Bygg Din plan, och var noga med vad Du säger och vad Du gör. Gör Ditt jobb ordentligt, och börja med att bygga relationer på ett sunt och friskt sätt. Men det börjar med att Du tar tag i planering (P), förberedelse (F), struktur (S) och regler och rapporter(R). Grunden till ett gott ledarskap byggs här.
 2. Folk följer Dig för att De vill. Beroende på hur bra Du är på Ditt arbete så börjar Dina medarbetare att se att de vill följa Dig. Du gör ett så pass bra jobb att de vill följa Dig, de ser vad Du gör och vill vara med på vägen. Du står för Ditt ord och inger förtroende. Dina medarbetare ser att Du bygger Dina relationer på ärlighet och uppriktighet. Du avsätter tid till dem och ger dem uppmuntran. Genom att underlätta deras arbete och hjälpa dem med sysslor ser de att Du står för vad Du gör inte bara vad Du säger att Du ska göra. Du lyssnar och visar uppskattning, Du bygger förhållanden grundade på heder. Du är en person att lita på och känna trygghet med. Allt detta ser Din chef, Din viktigaste person som genom Din rapportering till honom/henne också ser detta och ger Dig tillåtelse att fortsätta. Du avlastar honom/henne och han/hon ser det. Du bygger grunden till Ditt framgångsrika ledarskap.
 3. Folk följer Dig för att de ser vad Du gör för företaget. Din arbetsinsats ses av Dina medarbetare och beroende på hur hårt Du arbetar för företagets bästa och hur mycket Du lägger ner i tid och engagemang på företaget och på dem, så vill de vara en del av detta, en del av framgången. Här kommer Din arbetskapacitet och Ditt uppfyllande av arbetet fram. Hur Du sätter mål och hur du uppnår dem. Vad strategin är hur Du genomför den. Tidigare har Du kunnat ”tvinga” Dina medarbetare att göra vad som krävs, här ser de vad Du är kapabel till och ser Din kompetens. Du delger personliga mål, och företagsmål som Du ibland fått av Din chef. Du jobbar hårt och målinriktat, Du ser Dina medarbetare som Din och företagets viktigaste tillgång. Du är också klar och bestämd i vad Du gör vilket igen bygger, både relationer som förtroende.
 4. Folk följer Dig för att de ser vad Du gör för dem. Desto mer dedikerad Du är för Dina medarbetare, desto mer Du är där för dem, desto tydligare blir det för dem att Du tillför något för och till dem, Du är där för dem. Här visar Du ett genuint intresse för Dina medarbetare i synnerhet och för människor i allmänhet. Detta kan ibland komma att utvecklas över tiden, mig personligen inräknad. Du kan inte bara vara social och strunta i vad för resultat som ska uppnås, då stannar Du på steg 2. Du lyfter fram andra, Du visar passion och engagemang, samt visar en trygghet som inte låter sig vikas av någon form av rädsla. Du visar att ”omöjliga” mål bara finns i tanken och Dina medarbetare litar på Dig. Att vara trygg som ledare tar sin tid och kräver att Du har en bra och tydlig självbild. Är Du inte där märker omgivningen att Du manipulerar och genom har en osund, överlägsen och auktoritär stil. För att nå hit krävs det kännedom, träning och genomförande. Återigen, har Du gjort Din PFSR så lyckas Du.
 5. Det symboliska ledarskapet. Att nå det femte steget skulle jag vilja påstå är inget som kommer per automatik, eller som går att ha som mål. Det är något som kommer med åren och av Din egen dedikation till människan och livet. Jag tror att varken Moder Teresa, Nelson Mandela eller Mahtma Gandhi siktade på att bli ledare av denna status. Inte heller Dag Hammarsköld, vilket också visar att denna nivå också kan vara dödlig.

Mitt råd är att Du arbetar på de 4 första och sen kan endast tiden och Ditt engagemang till människor och omvärld visa om Du kommer till steg 5. Om Du nu vill komma dit förstås.

Vilka chefer/ledare har inspirerat Dig? Vad har de gjort? Hur var de? Vad gjorde de bra? Hur kan Du ta lärdom av det och ta in det i Ditt ledarskap?

IMG_2719[1]IMG_2718[1]micael-tanzborn-beemte-21

Ledarskapstrappan

Som ny eller befintlig chef / ledare, självutnämnd eller befordrad så har Du tagit ett steg till en annan typ av utmaning. Du har valt att gå vidare i Din utveckling, att avancera, att gå framåt och att bli framgångsrik. Rik på att gå framåt. Oavsett hur så gäller vissa andra kvaliteter än vad Du tidigare haft, vilket jag vill förklara.

Säg att Du varit en fantastisk säljare och Dina resultat har gjort att Du fått en befordran till att bli chef. Dina kvaliteter och resultat som säljare har gjort Dig till chef, men dessa kvaliteter gör Dig inte per automatik till en bra chef /  ledare. Som chef och ledare gäller att Du utvecklar andra egenskaper för att bli en bra chef. Som chef kommer Du inte långt om Du förlitar Dig på Dina säljkunskaper, tvärtom kan Du komma till korta som chef. Därför är det viktigt att Du har nedanstående i tanken när Du nu har blivit befordrad, eller om chef är den tjänst Du nu ska börja. Helt enkelt att Du tar ledarskapstrappan på största allvar.

 1. Folk kommer att följa Dig för att de måste. Du har blivit befordrad, och Dina medarbetare har valet att sluta sitt arbete eller fortsätta. Har de valt att fortsätta är de tvungna att inställa sig och följer Dig för att de måste. Här sätter Du ”tonen”, inte genom ett brandtal, påståenden och svulstiga utfästelser, om hur Du är och vad Du tänkt tillföra utan genom att sätta Din prägel genom Ditt arbete. Du bör ta reda på vilka förväntningar företaget har på Dig, vad tjänsten kräver av Dig. Bygg Din plan, och var noga med vad Du säger och vad Du gör. Gör Ditt jobb ordentligt, och börja med att bygga relationer på ett sunt och friskt sätt. Men det börjar med att Du tar tag i planering (P), förberedelse (F), struktur (S) och regler och rapporter(R). Grunden till ett gott ledarskap byggs här.
 2. Folk följer Dig för att De vill. Beroende på hur bra Du är på Ditt arbete så börjar Dina medarbetare att se att de vill följa Dig. Du gör ett så pass bra jobb att de vill följa Dig, de ser vad Du gör och vill vara med på vägen. Du står för Ditt ord och inger förtroende. Dina medarbetare ser att Du bygger Dina relationer på ärlighet och uppriktighet. Du avsätter tid till dem och ger dem uppmuntran. Genom att underlätta deras arbete och hjälpa dem med sysslor ser de att Du står för vad Du gör inte bara vad Du säger att Du ska göra. Du lyssnar och visar uppskattning, Du bygger förhållanden grundade på heder. Du är en person att lita på och känna trygghet med. Allt detta ser Din chef, Din viktigaste person som genom Din rapportering till honom/henne också ser detta och ger Dig tillåtelse att fortsätta. Du avlastar honom/henne och han/hon ser det. Du bygger grunden till Ditt framgångsrika ledarskap.
 3. Folk följer Dig för att de ser vad Du gör för företaget. Din arbetsinsats ses av Dina medarbetare och beroende på hur hårt Du arbetar för företagets bästa och hur mycket Du lägger ner i tid och engagemang på företaget och på dem, så vill de vara en del av detta, en del av framgången. Här kommer Din arbetskapacitet och Ditt uppfyllande av arbetet fram. Hur Du sätter mål och hur du uppnår dem. Vad strategin är hur Du genomför den. Tidigare har Du kunnat ”tvinga” Dina medarbetare att göra vad som krävs, här ser de vad Du är kapabel till och ser Din kompetens. Du delger personliga mål, och företagsmål som Du ibland fått av Din chef. Du jobbar hårt och målinriktat, Du ser Dina medarbetare som Din och företagets viktigaste tillgång. Du är också klar och bestämd i vad Du gör vilket igen bygger, både relationer som förtroende.
 4. Folk följer Dig för att de ser vad Du gör för dem. Desto mer dedikerad Du är för Dina medarbetare, desto mer Du är där för dem, desto tydligare blir det för dem att Du tillför något för och till dem, Du är där för dem. Här visar Du ett genuint intresse för Dina medarbetare i synnerhet och för människor i allmänhet. Detta kan ibland komma att utvecklas över tiden, mig personligen inräknad. Du kan inte bara vara social och strunta i vad för resultat som ska uppnås, då stannar Du på steg 2. Du lyfter fram andra, Du visar passion och engagemang, samt visar en trygghet som inte låter sig vikas av någon form av rädsla. Du visar att ”omöjliga” mål bara finns i tanken och Dina medarbetare litar på Dig. Att vara trygg som ledare tar sin tid och kräver att Du har en bra och tydlig självbild. Är Du inte där märker omgivningen att Du manipulerar och genom har en osund, överlägsen och auktoritär stil. För att nå hit krävs det kännedom, träning och genomförande. Återigen, har Du gjort Din PFSR så lyckas Du.
 5. Det symboliska ledarskapet. Att nå det femte steget skulle jag vilja påstå är inget som kommer per automatik, eller som går att ha som mål. Det är något som kommer med åren och av Din egen dedikation till människan och livet. Jag tror att varken Moder Teresa, Nelson Mandela eller Mahtma Gandhi siktade på att bli ledare av denna status. Inte heller Dag Hammarsköld, vilket också visar att denna nivå också kan vara dödlig.

Mitt råd är att Du arbetar på de 4 första och sen kan endast tiden och Ditt engagemang till människor och omvärld visa om Du kommer till steg 5. Om Du nu vill komma dit förstås.

Vilka chefer/ledare har inspirerat Dig? Vad har de gjort? Hur var de? Vad gjorde de bra? Hur kan Du ta lärdom av det och ta in det i Ditt ledarskap?

IMG_2719[1]IMG_2718[1]Ngazi za uongozi
Wewe kama Kiongozi au meneja mpya au wa zamani, uwe umechaguliwa au umejichagua, unatakiwa kuchukua hatua katika changamoto tofauti. Umechagua kusonga mbele katika kazi yako, kwenda mbele na kupata mafanikio, mafanikio ya kusonga mbele. Haya mafanikio mapya yatakutaka utumie mbinu mpya ambazohukuzitumia kabla. Nitalifafanua jambo hili.

Tuseme kwamba wewe umekuwa ni muuzaji mzuri sana na kiwango cha mauzo yako kinathibitisha hili, ukapata nafasi ya kuchaguliwa kuwa meneja, kiwango chako na mafanikio yako yamekufanya uwe meneja, lakinikiwangochakosioambacho kimekufanya tu uwe meneja kama meneja kuna vitu vingine ambavyo vinahitajika kukufanya uwe meneja mzuri. Kama meneja utaenda mbali kama unategemea katika mbinu za mauzo yako, kwa upande wa pili labda utashindwa kama meneja. Hivyo basi ni muhimu kuwana haya akilini mwako hasa baada ya kuwezeshwa(promosheni) au kama wewe ni menejatayari ninakushauri uchukue ngazi ya uongozi kwa msisitizo.

 1. Watu watakufuata kwa sababu wanapaswa. Wewe umeongezwa cheo na watfanya kazi wako wanaweza kuendelea na kaziau kuacha.kama wakiamua kuendelea watakufuata wewe kwa sababu wanapaswa. Hapa unaongea sio maneno ya kutiana moyo au kupeana ahadi za kupendeza, jinsi ulivyo na weweni nani hii ndio italeta haya, lakini kwa kuweka tabia zako katika kazi. Unatakiwa kujua kampuni inatarajia nini kutoka kwako. Jenga mipango yako na kuwa mwangalifu sana kwa kile unachokisema au kufanya. Fanya kazi yako kwa makini, na anza kwa kujenga mahusiano kwa namna nzuri.  Yote inaanza na mwanzo wa mipango yako, maandalizi, muundo, na sheriana taarifa kwa haya msingi imara wa uongozi utakuwa umejengwa.
 2. Watu wanakufuata kwa sababu wanataka. Kama weweni mtu mzuri katika nafasi yako ( mbinu na uongozi), wafanya kazi wako wataanza kukufuata. Unafanya kazinzuri na wanaona kile ulichofanya na wanataka kuwa sehemu ya kazi hiyo. Unaposimama na maneno yako na kutia moyo ujasiri, wanakuangalia na mwishowe inajenga uhusiano mzuri uliojikita katika ukweli na uwajibikaji. Kama ukitenga muda kuwatia moyo na kufanya kile unachokisema watajua kwamba umekuwa ukitekeleza kile unacho kisema na sio maneno matupu. Unasikiliza na kuheshimu kile wanachokifanya; unajenga uhusiano ulio katika misingi ya kuheshimiana. Wewe ni mtu watakaye kuamini na kuhisi salama. Bosi wako atayaona yote haya na kikubwa zaidi ni kwamba yataonekana pia katika taarifa yako. Yatakapoonekana haya kwa bosi wako , na kujenga imani kwa kila mtu itakuwa ni ngao yako katika uongozi wako imara na wenye mafanikio.
 3. Watu wanakufuata kwa sababu wanakuona yale unayoyafanya kwa kampuni. Juhudi zako zinaonekana na wafanya kazi wako, inategemea unafanya kazi kwa bidii gani, unatumia muda kiasi gani, unajitolea kwa kiasi gani kwa kampuni na kwao, watataka kuwa sehemu ya hili, sehemu ya mafanikio. Unazo mbinu gani na namna gani unazitumia. Zamani, labda uliwalazimisha wafanya kazi wako kufanya yale uliyotakawafanye, hapa, wanaona uwezo wako nay ale unayoweza kuyafanya kwa ujuzi. Unafanya kazi kwa juhudi na zinafanikiwa kila wakati, unawaona wafanya kazi wako kama kitu muhimu katika kampuni.haupindishi mambo kwa kile unacho kifanya kitu ambacho kinakuongezea kuaminiwa na mahusiano mazuri zaidi.
 4. Watu wanakufuata kwa sababu wanataka kuona nini utawafanyia. Kadili unavyopendwa na wafanya kazi wakondivyo unavyokuwa msaada kwao, ukweli unakujakugundulika kwamba kuna kitu umekiongeza kwao. Upo hapa kwa ajili yao. Unaonekana wewe ni mtu muhimu kwa wafanya kazi wako na kwa jamii yote. Hii inaweza kuchukua muda, nimeshuhudia hili. Huwezi kuwa mtu wa watu na ukakataa matokeo yanayotokana na hili, la si hivyo utarudi katika hatua ya 2. Unawatia moyo watu wengine; unaonesha uvumilivu na kujitolea, na kuonesha hali ya usalama hali ambayo haitii mashaka. Umesema kwamba mipango haitekelezeki hayo ni mawazo tu, na watu wako wanakuamini. Kama kiongozi mwenye maono na mitazamo. Kama hauna mitazamo mizuri haya yote yatakuwa ni kazi bure, kuyaepuka haya unahitaji maarifa, mafunzo na utekelezaji. Tena, ni lazima utumie PFSR yako ili ufanikiwe.
 5. Uongozi wa mfano. Ni kufikia hatua ya tano, ninaweza kusema ni bure kuwa na malengo. Ni kitu kinachokuja na na umri na maisha. Ninaamini sio mama Teresa, Nelson Mandela nor Gandhi Mahtma walikuwa na lengo la kuwa viongozi wenye wadhifa huu.

Ushauri wangu ni kwamba fanya kazikatika hatua namba  4 halafu muda na kujituma kwa watu na pia ulimwengu vitakuchukua katika hatua 5. Ikiwa unataka kufika hapo.

Viongozi gani kwako wamekushawishi? Walifanya nini? Walikuwaje? Walifanya nini vizuri? Unawezaje kujifunza kutoka kwao na kutumia katika uongozi wako?
Jisikie huru kuchangia aunitumie barua pepe.

Tutaendelea baadae.