Your Personal LeadershipDitt Personliga LedarskapKujiongoza mwenyewe

micael-tanzborn-beemte-10

Your personal leadership
As we go into the leadership topic, we need to discuss personal leadership that is the basis of everything as it is all about the way you lead yourself.

If you live on your own, you will find out that during adversity it might turn out that personal leadership becomes a challenge.

The basis for us to develop as leaders applies theories that I have discussed in a previous post. To clarify this, the rehearsal process below:
This is:

 1. Do an analysis of where you are, what you do to be a leader yourself, how you handle your leadership, what your values are, what got you to end up in the situation that you are currently in.
 2. With the current situation on this analysis, you’re then equipped to move forward. How would your preferred leadership look like, not probable but the one you wished for, your dream, your imagination? How do you want to be perceived? What does the end results look like? What would you like to achieve as a leader in your life and other people’s lives?
 3. What obstacles have you faced and still face in order to be the leader, both towards yourself and/or towards others? What are these obstacles looking like? Why do they stop you, what opposition are you facing? How does the difficulty look like? How have you handled these before?
 4. Let’s move on to what resources you have. How do these resources look like? Do you have them around you or should you seek assistance outside? What resources do you have in you? What resources are available? How will these resources change your leadership skills?

As an aid to the questions you ask above, there are some guidelines that relate to, namely:

 1. Deny nothing! Defend and explain nothing! Do not be annoyed! Go directly to acceptance and change, without passing through the other steps as we gave previously discussed. Be open, be receptive and show courage by daring to admit that the situation you are in now is a result of what you have done before, the choice you made for one reason or another and the decisions you made. Do not blame any other person or situation or time. I want you to be “naked” so that you can start “dressing yourself up” with new thoughts, behaviours and other attitudes.
 2. Dare to dream! Opt for the “unattainable”. Dream freely and indulge yourself to high goals. The desired mode to be something you fantasize about, dream about and yearn for. Keep in mind that it first starts in your imagination/fantasy then in reality. Think of all those who have had a dream that seemed unattainable but still, had them come true. All from world champions to successful business leaders started with an abstract dream that has become a tangible goal. Write down your dreams, make them “real”. It been proven in the past that those who write down their dreams and their goals have a greater goal achievement than those who have a dream/a goal but not write them down. By writing them down, you make them real, achievable and attainable.
 3. What difference can you make? By being absolutely honest and open with yourself about what is stopping you in your activities, you change and develop as leaders. What can you do differently to make the difference? If you continue to do what you always done, you will get the same results you always got. To see what prevents you, allows you to find what is needed, what resources you need to have to get over the obstacles.
 4. You have all the resources in you! If you find that you don’t have enough resources, feel free to ask those around you. The strange thing is that if you dare to ask others for help, you will be surprised how many people actually want to help you. Good leaders are bold enough to ask for help when they don’t have a way out.

There are in my thinking only two musts, you must die and you must choose.

All in all, to be a good leader, you must choose to either see problems or possibilities. It’s your choice; nobody can do it for you. Choose now and choose right!

So what do you choose?!

Bild1micael-tanzborn-beemte-10

Ditt personliga ledarskap

När vi nu går in på ledarskap och vad ledarskap egentligen är så finns det ett ledarskap som ligger till grund för allt, nämligen det personliga ledarskapet, sättet att leda sig själv.

Du lever med Dig själv konstant, 24/7, natt som dag, i med och i motgång, ALLTID. Detta gör att det personliga ledarskapet är en utmaning.

Grunden för att vi skall kunna utvecklas som ledare och med det också vårt eget personliga ledarskap så gäller fortfarande de teorier och teser som jag redan angivit i tidigare inlägg i denna blogg. För att ytterligare klargöra detta kan en repetition vara på sin plats.

Alltså:

 1. Gör en nulägesanalys, var står Du, vad gör Du som ledare i Ditt eget liv? Hur hanterar Du Ditt eget ledarskap? Vad har Du för värderingar? Vad har fått Dig att hamna i det nuläget som Du nu befinner Dig i? Helt enkelt, var står Du nu, och vad har gjort att Du står där Du står?
 2. Med nulägesanalysen som grund tar Du sen fram Ditt önskade läge. Hur skulle Ditt önskade ledarskap se ut, inte det troliga, utan det önskade, Din dröm, Din fantasi? Hur vill Du uppfattas? Vad vill Du åstadkomma? Hur ser slutresultatet ut? Var skulle Du vilja vara? Vad skulle Du vilja uppnå som ledare i Ditt och andras liv?
 3. Vad för hinder har Du mött och fortfarande möter i att kunna vara den ledaren, både gentemot Dig själv som mot andra? Hur ser dessa hinder ut? Varför hindrar dessa Dig, vad för motstånd möter Du? Hur ser svårigheterna ut? Hur har Du hanterat dessa tidigare?
 4. Låt oss gå vidare till vad för resurser Du har. Hur ser dessa resurser ut? Har Du dem själv i Dig eller ska Du ta hjälp? Vad har Du för resurser i Dig? Vilka hjälpmedel finns det att tillgå? Ligger möjligheterna i att ta hjälp av andra, eller kan Du själv finna tillgångar i Dig?

Som hjälp till de frågor Du ställer Dig ovan så finns det vissa riktlinjer att förhålla sig till,nämligen:

 1. Förneka inget! Försvara och förklara ingenting! Låt Dig inte bli förargad! Gå direkt till acceptans och förändring utan att passera de andra stegen. Var öppen, var mottaglig och visa mod genom att våga erkänna att situationen Du befinner Dig i dag beror på handlingar Du gjort tidigare, val Du tagit av en eller annan anledning och beslut Du fattat. Skyll inte på någon annan person eller situation eller tid. Jag vill att Du är ”naken” så att Du kan börja ”klä på Dig” med nya tankar, beteenden och annan attityd.
 2. Våga drömma! Satsa på det ”ouppnåeliga”. Dröm fritt och unna Dig höga mål. Det önskade läget ska vara något Du fantiserar om, drömmer om och svärmar för. Tänk på att saker och ting först sker i fantasin sen i verkligheten. Tänk på alla som har haft en dröm som tett sig ouppnåelig men som ändå slagit in. Alla från världsmästare till framgångsrika företagsledare, har startat med en abstrakt dröm som blivit ett konkret mål. Skriv ner Dina drömmar, gör dem ”verkliga”. Det har visat sig att de som skriver ner sin dröm och sitt mål har en större infrielsenivå än de som har en dröm ett mål men inte skriver ner dem. Genom att skriva ner dem gör Du dem verkliga, uppnåeliga och nåbara.
 3. Vad för skillnad kan Du ändra på? Genom att vara absolut ärlig och öppen med sig själv om vad som hindrar Dig i Dina aktiviteter, gör att Du kan förändra och utvecklas som ledare. Vad är det för skillnad som gör skillnaden? Om Du fortsätter att göra vad Du alltid gjort så kommer Du få samma reslutat Du alltid fått. Att se vad som hindrar Dig, gör att Du kan finna vad som krävs, vad för resurser Du behöver för att komma över hindren.
 4. Du har alla resurserna i Dig! Om Du anser att resurserna finns utom Dig själv, kan Du alltid fråga andra om hjälp, då är frågan en resurs Du har i Dig. Det märkliga är att om Du vågar fråga andra om hjälp, kommer Du bli förvånad hur många som faktiskt vill hjälpa Dig.

Du finns enligt mig bara två måsten, Du måste dö och Du måste välja. Så vad väljer Du? Väljer Du att se problemen eller väljer Du att se möjligheterna? Det är Ditt val, ingen kan göra det åt Dig.

Välj nu och välj rätt!

Bild1micael-tanzborn-beemte-10

Kujiongoza  mwenyewe

Kama tunavyoanza mada ya uongozi, lazima tujadili kuhusu kujiongoza binafsi ikiwa ndio kama msingi wa yote katika kujiongoza mwenyewe.

Kama unaishi peke yako, utagundua kwamba katika nyakati ngumu, utagundua kwamba hata kujiongoza mwenyewe ni jambo lenye changamoto.

Msingi wetu sisi kuwa kama viongozi unahusika na nadhalia niliyokwishaitoa katika mada iliyopita. Ilikuweza kuelezea hili, tunahitaji mambo yafuatayo:

Hayo ni:

Fanya utafiti kujua uko wapi sasa, unafanyanini kuwezakujiongoza, unawezaje kujisimamia katika kujiongoza, misimamoyakoniipi, nini kimepelekea kuwa katika hali hiyo uliyopo leo.

Katika hali uliyonayo hivi sasa, umejipanga kuweza kuitatua na kusonga mbele. Uongozi wako utaonekanaje. Sio ya kukisia ila vile unavyotamani, ndoto zako, mitazamo yako? Unataka kuonekanaje? Mwisho wake uweje? Unataka kufanikiwa nini na watu wako wafanikiwaje?

Umekutana na vikwazo gani ambavyoulikutana navyo na bado unakutana navyo katika safari yako ya kuwa kiongozi? Hivi vikwazovikoje? Kwanini vinakukwamisha, unapata upinzani gani? Ugumu huo ukoje? Uliwezaje kuyashinda haya kabla?

Ngoja tusonge mbele,una vyanzo gani. Hivi vyanzo vikoje? Unavyo vyanzo hivi auunahitaji msaada kutoka nje? Wewe una vyanzo gani? Vyanzo gani vinapatikana? Vyanzo hivi vitabadilishaje uongozi wako?

Kama msaada wa maswali uliyouliza hapo juu, kuna msaada kidogo wa mwongozo unaofanana, kama:
Usikatae kitu! Usitete na usielezee kitu! Usikasirike! Moja kwa moja kubali na badilika, bila kupitia hatua yoyote tulivyoelezea katika mjadala uliopita. Kuwa muwazi, pokea mawazo ya watu wengine kuwa jasiri na kuwa tayarikusema kwamba hapo ulipo leo inatokana ni matokeo ya mambo uliyofanya kabla, maamuzi uliyoyafanya hayahusianina mtu yeyote. Usimlaumu mtu, hali au muda. Nataka uwe ”UCHI” ili uanze kuvaa mwenyewe ukiwa na mawazo mapya, fikra, na mitazamo mipya.

Ota ndoto! Malengo ya kufanikiwa kitu. Noto zako katika mafanikio makubwa. Matamanio ya kitu ambacho unatamani kufanya, kituambacho ni vigumu kukipata. Kumbuka kwamba siku zote inaanza na mawazo na baadae inakuja katika utekelezaji. Fikiria walewote ambao walikuwa na ndoto na zilionekana kuwa ngumu, lakini mwishowe walifanikiwa. Wote kutoka katika ulimwengu wa kawaida mpaka kuwa mabingwa au watu wenye mafanikio katika ulimwengu wa biashara wote walianza katika ndoto na baadae walizitekeleza na kuwa malengo. Andika ndoto zako, zifanyekuwa ”kweli”. Imedhibitishwa kwamba wale wote wanaoandika ndoto zao wanafanikiwa kuliko wale wanaokuwa na ndoto lakini hawaandiki ndoto zao. Kwa kuziandika unafanya kuwa kitu halisi.

Unaweza kuleta mabadiliko gani? Kwa kuwa mkweli na muwazi kwako mwenyewe, kwa kile kinachokukwamisha katika majukumu yako, unabadilika na kuendelea kama kiongozi. Unaweza kufanya nini ambacho kitaleta tofauti? Kamaukiendelea kufanya ulivyokuwa ukifanya italeta majibu yaleyale. Kujua kile kinachokukwamisha inakupanafasi ya kujua nini cha kufanya, unahitaji nini ili kuweza kutatua kikwazo.

Unacho kilakitu unachokihitaji! Kama ukigundua kwamba hauna vyanzo vya kutosha, jisikie huru kuwaulizaaukuwaomba wale wote wanaokuzunguka. Kitu cha ajabu ni kama ukiamua kuwaomba watu wengine msaada,  utashangazwa kiasi cha watu wanaotaka kukusaidia. Viongozi wazuri hawaogopi kuomba msaada kwa watu wenegine kwavile vitu wasivyokuwa navyo.

Yote juu ya yote, kuwa kiongozi bora, ni lazima uchague kuona matatizo au fursa. Ni chaguo lako, hakuna mtu atakaye kufanyia. Chagua sasa na chagua kitu sahihi!

Kwahiyo umechagua nini?!