Today is a great day! A fantastic day!Idag är en stor och fantastisk dag…Leo ni siku myhimu sana

micael-tanzborn-beemte-1

Today is a great day! A fantastic day!

Today is the beginning. It’s the day that I welcome you to join me into my world, views and opinions. It is the first day of the rest of our lives.

So, where do we start?

Development? Yes!

If we want to create development, which is the basic idea of ​​this blog, it all begins with ‘WILL’. It all starts with that. If the will is there, the next step is, CHANGE! Yes, believe it or not, development requires change and it is the creative process of development (mostly change) that I’m going to address, among other things.
We all want to develop, but rarely do we want or are we prepared for alterations/change. In the case of change and development, we all have more or less something that holds us back hence we continue with our old routine and eventually get the result we always got (the results that we always have, but not always wished for). This leaves us wondering ‘why do I not get different results, reach other goals and achieve the dreams I wish I could reach?’ We ask ourselves why, and the answer is often simple: We haven’t changed our routine hence the results.

So, my challenge to you;

“Do you want to indulge in development? Are you open to change? Are you prepared to sometimes do what you hate to get what you love?”

Stay with me for new and exciting conversations about development and change.

It sure will be an exciting journey for both you and I.
THE FOUNDATION

Let’s start here. Are your successes based on methodology, behaviour?

How am I able to evaluate my successes based on my behaviour?  It’s based on NLP (Neuro Linguistic Programming) which is a technique known since the 70th Century and was developed by Bandler and Grinder. In NLP, there are four methods and tools that are both functional and active. The interesting thing is that following the adoption of focus:

 • The map is not reality
 • Everything happens twice, first in the imagination, then in reality.
 • You have all the resources in you.
 • And that, you should presume success.

(Map in this case is your plan/route you choose to take professionally or personally)

1st. The map is not reality. Your perception of yourself and that other have of you might differ, so your map does not match reality or the surrounding map of you. There is always a great opportunity to look at the map and see how you can change it. How you look at things in your surroundings and how others see the same things can vary, so be open to this don’t judge/evaluate before you get an answer.

2nd. Everything happens twice: imaginatively and in reality. Whether it is positive or negative, it often comes as you imagine it to. If you a seller and by deep thoughts you hope that a meeting with a client will end up in a signed contract, you will most likely get the same results in reality. I believe in the power of thought and how we project, outwardly, what we think, whether it is personally or professionally, you get what you think/imagine.

3rd. You have all the resources in you. You may not know it yet but with the right tools &methodology you realize your unsuspected strengths and capabilities are able to help you overcome certain problems, finding solutions on personal and professional angles.

4th. Anticipate success. Regardless of the financial, personal, family, health of professional success you seek, you have to follow through a plan and see yourself succeed. Foreseeing success, points 1, 2 and 3 will help you map out the required results in thought and reality hence emphasizing on; you want, you can and you will.

This mantra; “I want, I can and I will”, has helped me so many times in the past and continues to be a repeated programming process.

Through this journey and posts on BMT, we will always get back to doing just that. Through structured behaviour, NLP, methods and tools you will achieve what you want thus becoming more balanced and happy.

See you soon on the next post. I hope this helps as a start and get you excited to join me on the journey to success, your success.micael-tanzborn-beemte-1

Idag är en stor dag. Idag är en fantastisk dag.

I dag är första dagen. Första dagen för Dig som vill följa med på min resa, och första dagen för resten av livet.

Så, var börjar vi? Om vi vill skapa utveckling, vilket är grundtanken med denna blogg så börjar det enligt mig med att vilja. Allt börjar med det. Om viljan finns, så kommer nästa steg. Förändring! Ja, tro det eller ej, men utveckling kräver förändring, och det är i detta jag ska blogga om bland annat, men grunden i allt jag kommer att ta upp är just detta att utveckling KRÄVER förändring!

Vi vill alla utvecklas, men sällan vill vi eller är vi beredda att förändra / förändras. När det gäller förändring och utveckling har vi alla mer eller mindre något som håller oss tillbaka, något som gör att vi fortsätter att göra det vi alltid gjort så att vi får det resultat vi alltid fått. De resultat som vi alltid fått men inte alltid önskat få. Och sen så undrar vi varför vi inte får andra resultat, når andra mål och uppnår de drömmar vi önskade vi kunde nå. Vi frågar oss varför, och svaret är ofta enkelt; Vi har gjort som vi alltid brukat göra, och på så sätt fått det resultat som vi alltid brukar få.

Så, min utmaning till Dig, och min fråga till Dig är följande;

“Vill Du utvecklas, vill Du förändra och är Du beredd att ibland göra vad Du hatar för att få det Du älskar?”

Då har vi en spännande resa framför oss!

GRUNDEN

Låt oss börja här. Hur ska vi göra det kan Du fråga Dig?

Det grundar sig på NLP, (neuro-lingvistisk-programmering) som är känt sedan 70-talets mitt och arbetades fram av Bandler och Grinder. I NLP har jag funnit metoder och verktyg som är fungerande och verksamma, men det intressanta är att följande antagande står i fokus:

 • Kartan är inte verkligheten
 • Allt händer två gånger, först i fantasin, sen i verkligheten.
 • Du har alla resurser i Dig.
 • Samt att Du ska förutsätta framgång.
 1. Kartan är inte verkligheten. Den bild Du har av dig själv och den bild andra har av Dig, kanske är olika, vilket gör att Din karta inte stämmer med verkligheten. Eller så stämmer inte omgivningens karta av Dig. Hur som helst, så finns det här stora möjligheter att titta på kartan och se hur man kan ändra den, om man nu vill ändra den. Hur Du ser på saker och ting i Din omgivning och hur andra ser på samma saker och ting kan variera, så var öppen för detta och döm eller bedöm inte.
 2. Allt händer två gånger, först i fantasin, sen i verkligheten. Oavsett om det är positivt eller negativt, så blir det ofta som Du har tänkt. Om Du som säljare tillräckligt hårt tänker på hur mötet med kunden ska gå, och hur slutar med en lyckosam affär, så kommer Du med största sannolikhet också få det resultatet. Jag tror på tankens kraft och hur vi projicerar vad vi tänker. Oavsett om det gäller Dig personligen eller företaget Du har eller Din familj så får Du det Du tänker.
 3. Du har alla resurserna i Dig. Jag vet att Du har detta. Du kanske inte vet det ännu men med rätt metoder och verktyg kan Du finna ut just detta. Vi har som människor oanade krafter och möjligheter att överkomma problem och finna lösningar. Tro på att Du har de resurser som krävs, nyttja dessa på bästa sätt och Du kommer bli överraskad över hur mycket som faller på plats. Du har vad som krävs, Du ska bara finna detta och till det kan Du behöva lite hjälp.
 4. Förutse framgång. Oavsett vilken framgång Du eftersträvar, ekonomiskt, personligt, familjärt, hälsomässigt eller inom arbetet, så gäller det att se Dig själv lyckas. Om Du förutser detta, så kommer punkterna 1-3 att visa att Ditt förutseende gällande framgång slår in. Du vill, Du kan och Du ska. Detta mantra har personligen hjälpt mig många gånger, “Jag vill, Jag kan och Jag ska”, och genom att upprepa detta, så börjar Du ”programmeringen”.

Så genom mina inlägg och på vår gemensamma resa så kommer vi alltid att komma tillbaka till just detta.  Detta är en av grunderna, metoderna och verktygen, men mycket av NLP ligger alltså som grund till att nå det man vill och som en konsekvens, bli mer balanserad eller lycklig om Du vill kalla det för det.

Välkommen! Jag hoppas och vill att detta ska vara spännande nog för Dig att ta nästa steg och följa med mig på vägen mot framgång. Din framgång.Leo ni siku muhimu sana

Leo ni mwanzo. Ni siku ambayo ninawakaribisha katika ulimwengu wangu wa maono na mitazamo. Ni mwanzo wa maisha yetu yajayo.

Hivyo basi, Tunaanzia wapi?

Maendeleo? Ndio!

Kama tunataka kuleta  maendeleo, kitu ambacho ni lengo kuu la ukurasa huu, yote yataanza kwa ‘UTAYARI’. Kama UTAYARI upo, hatua inayofuata ni MABADILIKO! ndio, amini usiamini, maendeleo yanahitaji mabadiliko na ni ubunifu wa mabadiliko ambao ninaenda kuuzungumzia hapa kati ya vitu vingine.

Sote tunahitaji kuendelea, lakini sio mara zote au sio mara zote tumejiandaa kwa mabadiliko. katika swala la mabadiliko na maendeleo, sote tuna vitu vinavyotukwamisha au kuturudisha nyuma, lakini tukiendelea mwisho wa siku tunakuta tunapata matokeo tunayopata siku zote( matokeo ambayo tunayapata kila wakati ni matokeo ambayo sio matokeo tuliyoyatarajia). Hili linatuacha na mshangao ‘kwa nini sipati matokeo mengine tofauti, nifikie malengo mengine na nitimize ndoto zangu?’ Tunajiuliza kwa nini, na jibu mara nyingi ni rahisi: Hatujafanya mabadiliko na ndio maana matokeo ni haya.

Hivyo basi, changa moto ninayokupa;

“Je, unataka kuleta mabadiliko?  uko tayari kubadilika? Je, umejiandaa wakati mwingine kufanyakile usichokitaka ili upate unachokitaka?”

Kaa nami katika majadiliano kuhusu mabadiliko na maendeleo.

Ni kweli itakuwa safari ya kufurahisha kati yangu na wewe.
MSINGI

Ngoja tuanzie hapa. Je, mafanikio yako yapo katika misingi gani? Tabia au kanuni?

Ninawezaje kutambua kwamba mafanikio yangu yanaegemea kwenye tabia yangu? Ni kutokana na NLP (Neuro Linguistic Programming) Hii ni programu ambayo watu wanaitumia kuweza kufanya mambo chanya hasa katika kujifunza lugha. Ilianzishwa karne ya 70 na  Bandler and Grinder. Katika NLP kuna njiakuu nne ambazo zinawezakutumika.

 • Ramani haina uhalisia
 • Kila kitu kinatokea mara mbili, moja katika fikra na mbili katika uhalisia.
 • Unacho kila kitu unachohitaji kutimiza mambo yako
 • Na katika hayo, timiza mafanikio

(Ramani ni mipango yako ulioichagua kitaaluma au wewe binafsi)

Kwanza. Ramani sio kitu halisia. Mitazamo yako binafsi na mitazamo ya watu wengine juu yako inaweza kutofautiana, hivyo basi ramani yako hailingani na mazingira yako. Kuna fursa kubwa ya kuangalia katika ramani na kuona ni namna gani unawezakuibadilisha. Namna gani unaweza kuyaona mambo katika mazingira yako na namna ambavyo mtu mwingine anaweza kuyaona mambo hayohayo kunatofauti kubwa sana, hivyo basi kuwa muwazi usifanye maamuzi yako wala usitoe tathimini kabla ya kupata jibu.

Pili. Kila kitu hutokea mara mbili: kwa kufikirika na uhalisia. Haijalishi iwe hasi au chanya, mara nyingi huja kama vile wewe unavyofikiria. Kama wewe ni mfanya biashara na unafikiria kwamba mkutano wako namteja utaishia kusaini mkataba, uwezekano huo ni mkubwa sana. Ninaamini katika nguvu ya mawazo na namna unavyoiendeleza, kile tunachokiwazia, haijalishi kama ni mawazo binafsi au kitaaluma, utapata kile unachokiwaza.

Tatu. Una kila kitu ndani yako. Huwezi kujua, lakini kwa kutumia mbinu au njia sahihi ndipo utajua nguvu yako iliyofichika kuwanauwezo kukusaidia kutatua baadhi ya matatizo, kukupa ufumbuzi wa mambo yako binafsi au ya kitaaluma.

Nne. Fikiria mafanikio. Haijalishi hali yako kiuchumi, mambo yako binafsi, familia, mafanikio ya kitaaluma unayoyatafuta, kamilisha/fuatilia mpango na utajiona ukifanikiwa. Tabiri mafanikio, pointi 1,2 na 3 zitakusaidia kufanikisha kupata ramani ya mambo yako katika fikra na uhalisia, Unahitaji, unaweza, na utaweza.

Hili neon; ”Ninahitaji, ninaweza na nitaweza” limenisaidia sana zamani na hata sasa, na limekuwa likijirudia

Katika hii safari na hizi habari ninazoweka mtandaoni katika BMT, tutaendelea kufanya haya. Kupitia mpango sahihi wa masomo ,NLP, utapata kile unachokitaka na kuwa na uwezo binafsi na kuwa na furaha.

Tutaonana hivi karibuni katika masomo mengine. Ninatumaini somo hili linasaidia kama mwanzo tu kukufanya ushawishike kuungana na mimi katika safari ya mafanikio, mafanikio yako.